Privacy statement

Privacy Statement

Judo Losser hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. Wij hopen dat deze Privacyverklaring u zal helpen begrijpen, hoe wij de informatie die u aan ons verstrekt, gebruiken en beveiligen. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Judo Losser houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Judo Losser zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy Statement hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Judo Losser
Sweelinckstraat 40
7582 EB Losser
info@judolosser.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Judo Losser verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde partij bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op 

inzage in en correctie van uw gegevens. 

Bewaartermijn 

De gegevens blijven bewaard zolang de persoon is ingeschreven en zolang er een wettelijke bewaartermijn voor de financiële administratie bestaat. Dit omvat uitsluitend de persoonsgegevens en bankgegevens. Medische gegevens worden na uitschrijving verwijderd.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.