Zoom-meeting Algemene ledenvergadering

Aan: seniorenleden Judo Losser (16 jaar en ouder)

Woensdag 17-06-2020; 19.30 uur online via ZOOM

aanmelden via mail naar info@judolosser.nl waarna u om 19.30 uur wordt uitgenodigd voor de ZOOM-meeting. Dit programma moet je vooraf downloaden op pc, smartphone, o.i.d.

Algemene Ledenvergadering

Alle seniorenleden (vanaf 16 jaar) zijn uitgenodigd voor dit overleg en hebben stemrecht.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen Ledenvergadering 2019 (wordt in de vergadering verspreid)
  3. Jaarverslag 2019;

elke commissie doet verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2019

en geeft een verwachting voor 2020

  1. Financieel verslag 2019
  2. Verslag van de kascontrolecommissie over 2019
  3. Verkiezing kascontrole;
  4. Verkiezing bestuur

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 24 maart 2020 aangemeld worden bij de secretaris

voorzien van handtekeningen van minimaal 5 stemgerechtigde leden van Judo Losser

  1. Vrijwilligerswerk gevraagd
  1. Rondvraag

 

Aanmelden voor de zoommeeting door een mail te sturen naar  info@judolosser.nl